NT 01035

Bài viết trước đó KS 65311
Bài viết sau đó BT 31022